Vedtægter - Bowlingklubben Smut

Gå til indhold

Vedtægter for Bowlingklubben Smut

§ 1.
Navn og formål.
Klubbens navn er Bowlingklubben “SMUT”. Klubben er tilsluttet DBwF.
Klubben er hjemmehørende i Odense Kommune.

§ 2.
a: Som medlemmer af Bowlingklubben ”SMUT” kan optages A- og B-medlemmer, damer og herrer – samt ungdom.
b: A-medlemmer betaler fuldt kontingent og har ret til en ugentlig træningstime. B-medlemmer betaler nedsat kontingent og kan – hvis der er plads – mod betaling få træningstid.
c: Alle medlemmer kan udtages til klubbens hold.

§ 3:
Som medlem betales et månedligt kontingent, som fastsættes på generalforsamlingen.
De 5 medlemmer af bestyrelsen er kontingent frie
Medlemmerne betaler selv deres licens. Denne skal indbetales til klubbens kasserer i oktober måned. Senest 1. november.
Ved restance ud over 1 måned fortabes retten til træning samt deltagelse på klubbens hold, samtidig fortabes stemmeretten og valgbarhed på klubbens generalforsamling.
Restance ud over 2 måneder vil medføre eksklusion af klubben.

§ 3 a:
Ved udeblivelse fra en kamp uden afbud gælder følgende;
1. gang: Der gives 1 spilledags karantæne.
2. gang: Der idømmes 3 spilledages karantæne fra klubbens hold.
3. gang: Der idømmes 6 spilledages karantæne fra klubbens hold.

§ 4.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, der alle vælges på ordinær generalforsamling. Endvidere vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Formanden, ungdomslederen og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år.
Kassereren og seniorlederen i ulige år.

§ 5.
Bestyrelses- og medlemsmøder indkaldes af formanden, der leder møderne. I denne som i følgende paragraffer, hvor afstemning finder sted, er formandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed.

§ 6.
Alle klager og uoverensstemmelser vedrørende de af klubben arrangerede kampe og stævner m.v. skal inden 3 dage indsendes til formanden, der har pligt til at forelægge sagen for sin bestyrelse, som træffer afgørelse i sagen.
Dette gælder også kampe og stævner arrangeret fra anden side.

§ 7.
I tilfælde af utidig afgang af et bestyrelsesmedlem, indtræder den til bestyrelsen valgte suppleant i resten af funktionstiden. Afgår mere end eet medlem i utide supplerer bestyrelsen sig selv til den førstkommende generalforsamling.

§ 8.
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

§ 9.
Alle ind- og udbetalinger sker gennem klubbens kasserer, der forestår den daglige drift.

§ 10.
Klubbens midler skal indsættes i bank/sparekasse. Beløb, indestående i bank/sparekasse, kan hæves mod kassererens underskrift. Årsregnskabet afsluttes 31. december og fremsendes til revision senest den 31. januar det påfølgende år.

§ 11.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og kun den kan vedtage og ændre klubbens love.
Generalforsamlingens afgørelser, der er inappellable, må ikke stride mod DBwF´s love og bestemmelser.

§ 12.
Generalforsamlingen sammenkaldes en gang om året til ordinært møde i febuar måned. Indvarslingen skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag i Bowlinghallen.
Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 13.
Den udsendte dagsorden skal indeholde:
 1. Valg af dirigent – Valg af stemmetællere, udvalg består af 2 fremmødte + dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Ungdomslederen aflægger beretning.
 4. Regnskab.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af bestyrelse
  Herunder.
  Valg af revisor og suppleant.
  Valgbar er alle medlemmer der er fyldt 18 år på dagen
 8. Eventuelt.

§ 14.
Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal.
Alle fremmødte medlemmer der er fyldt 15 år på dagen er stemmeberettiget
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, der skal være skriftlig, såfremt 3 af de fremmødte forlanger det.

§ 15.
For at lovændring kan finde sted, skal mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemme for lovændringen.

§ 16.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 2/3 af klubbens medlemmer forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal emnet for mødet oplyses, ligesom mødet skal indvarsles senest 5 dage efter modtagelsen i bestyrelsen.

§ 17.
Indtræffer der tilfælde, der ikke er forudset i forannævnte paragraffer eller i gældende regler, har klubbens bestyrelse ret til at handle efter eget skøn under ansvar over for generalforsamlingen.

§ 18.
Klubben kan kun opløses, såfremt 2/3 af dens medlemmer stemmer herfor.
Hvad klubben i tilfælde af opløsning måtte eje, skal realiseres, og det indkomne beløb stilles til rådighed for foreninger eller sammenslutninger i Odense Kommune.

§ 19.
Amatør- og ordensregler:
 1. Amatør er den, der konkurrerer af interesse for idrætten, for fornøjelse og som fritidsbeskæftigelse uden tanke for økonomisk fordel.
 2. I øvrigt er klubben underlagt DBwF´s amatør- og ordensregler.

Disse love er ændret og vedtaget på klubbens generalforsamling
Mandag den 29. januar.2024

Links


Følg kampe der spilles i Odense Bowlinghal via online scoring eller se livestream


Se information om bowling fra:
Fyens Bowling Union

Se andre fynske klubber og bowlinghaller

Se historien om Bowling i Danmark på bowleren.dk


Følg også med på Smuts facebookside.
Tilbage til indhold